Doba platnosti príkazu

Doba platnosti príkazu je obdobie, počas ktorého ostáva platný pokyn zadaný investorom u brokera. Investori majú prístup na trhu prostredníctvom svojich brokerských spoločností, ktorým zadávajú nákupné a predajné pokyny (príkazy); tie potom brokeri ďalej sprostredkovávajú na trhu, kde dochádza k párovaniu vyhovujúcich príkazov a vysporiadaniu obchodov. Každý príkaz má svoju platnosť, teda obdobie, počas ktorého je na trhu aktívny a môže byť zrealizovaný. Existuje veľké množstvo príkazov s rôznou dobou platnosti.

Príkaz si teda možno predstaviť ako informáciu, ktorú investor zadáva svojmu brokerovi za účelom nákupu alebo predaja určitého cenného papiera či iného aktíva. Dnes sa príkazy zadávajú zvyčajne online, prostredníctvom obchodnej platformy brokera, prípadne telefonicky. Existuje veľké množstvo príkazov, ktoré umožňujú investorovi špecifikovať jeho objednávku. Pomocou rôznych príkazov je možné vytvoriť podmienky a čas, kedy má byť transakcia uskutočnená. Použitie rôznych príkazov môže ovplyvniť výšku ziskov a strát investora, ako aj to, či vôbec k nejakej transakcii dôjde alebo nie.​

Ak by sme chceli rozdeliť obchodné príkazy podľa doby platnosti, existujú v podstate tri základné typy:​

  • príkazy s vopred danou dobou platnosti​ - ide o príkazy, kedy je ich ich platnosť presne určená pri ich zadávaní, najmä denné príkazy a ostatné príkazy s ľubovoľnou dobou platnosti.​
  • príkazy závislé na vôli investora - tieto príkazy sú platné, pokiaľ si to investor želá a manuálne ich platnosť neukončí, ide najmä o príkaz „good till canceled“ (GTC).​
  • príkazy s okamžitým vysporiadaním/zrušením táto skupina príkazov je na trhu vysporiadaná okamžite; ak sa príkaz nepodarí zrealizovať, je okamžite zrušený.​

Príkazy s vopred danou dobou platnosti​

Za úplne základný príkaz možno považovať tzv. denný príkaz (day order, good for a day order), ktorý je platný len počas obchodného dňa, v ktorom bol vytvorený. Platnosť takéhoto príkazu je teda nanajvýš niekoľko hodín a pokiaľ nedôjde k vysporiadaniu príkazu (uspokojeniu celej objednávky), príkaz sa automaticky zruší na konci obchodného dňa na danej burze. Zložitejšia situácia nastáva pri obchodovaní na forexe, decentralizovanom trhu menových párov, kde sa obchoduje kontinuálne nonstop (okrem víkendu). Bolo preto určené, že forexové denné príkaz exspirujú o 17:00 východného času (EST). Táto doba platí pre všetký menové páry s výnimkou novozélandského dolára.​

Štandardne však možno nastaviť akúkoľvek dobu platnosti príkazu, či už do konkrétneho dátumu (resp. hodiny) alebo tiež na konkrétny počet dní (resp. hodín, prípadne minút) vopred.​

Investor tak môže 1. apríla 2013 zadať objednávku na nákup napríklad 100 kusov akcií firmy ABC za cenu 10 USD a platnosť príkazu nastaviť do 16. mája 2013. Pokiaľ v tomto období dôjde k čiastočnej realizácii pokynu a investor kúpi len 80 akcií, príkaz sa 16. mája 2013 automaticky zruší a investor ostane len s 80 akciami firmy ABC. ​

Príkazy závislé na vôli investora​

Ďalším typom príkazu, ktorý sa často využíva, je tzv. good-till-cancelled (GTC) príkaz, ktorý možno voľne preložiť ako „platný až do zrušenia“. Tento príkaz nemá časovo obmedzené trvanie, ale je platný, pokiaľ ho investor manuálne nezruší. V praxi sa však určité obmedzenie zo strany brokerov vyskytnú, napr. platnosť nanajvýš 90 dní. ​

Príkazy s okamžitým vysporiadaním/zrušením​

Treťou skupinou sú príkazy, ktoré prichádzajú na trh okamžite a ihneď dôjde k ich realizácii alebo zrušeniu. Medzi takéto príkazy patrí predovšetkým „Market order“ (trhový pokyn), „Immediate or cancelled“ a „Fill or kill“.​

  • Market order (trhový pokyn) – tento príkaz sa zrealizuje okamžite, za aktuálnu cenu na trhu. Investor teda nevie, akú cenu presne dostane, má však istotu v tom, že jeho pokyn bude uskutočnený.​
  • Immediate or cancelled (IOC) – voľne preložené ako „zrealizuj hneď alebo zruš“; tento príkaz sa po zadaní uskutoční celý, prípadne len čiastočne. Pokiaľ nie je možné vysporiadať aspoň časť pokynu, sám sa zruší.​
  • Fill or kill (FOK) – voľne preložené ako „uspokoj alebo zruš“; tento príkaz buď okamžite zrealizuje celý požadovaný obchod alebo sa zruší. Čiastočné vysporiadanie obchodu nie je možné.​