Dátum dodávky

Dátum dodávky je dátum, ku ktorému sa uskutoční dodávka podkladového aktíva, ktoré je predmetom finančného nástroja, tzv. futures kontraktu. Pomocou futures kontraktov je možné obchodovať s rôznymi typmi podkladových aktív, napr. akcie, dlhopisy alebo meny, no dátum dodávky sa týka výlučne futures kontraktov, pri ktorých sú podkladovým aktívom komodity – teda komoditných futures. Futures kontrakty fungujú zjednodušene tak, že v súčasnosti dôjde k dohode na cene a množstve podkladového aktíva, ktoré je predmetom obchodu. Samotné vysporiadanie sa však uskutoční v budúcnosti. Dátum dodávky je práve dátumom tohto vysporiadania, ku ktorému dochádza v budúcnosti.​

Obchodníci na trhoch s futures ​

Investor, ktorý obchoduje s futures kontraktmi, musí vopred vedieť, k akému termínu dodania chce kontrakt uzavrieť. Jednotlivé komodity je možné nakupovať s rôznymi termínmi dodania. Môžeme napríklad kúpiť ryžu s dátumom dodávky v decembri alebo pokojne v septembri nasledujúceho roku. Jednotlivé komodity sa predpredávajú pomocou futures kontraktov na niekoľko mesiacov až rokov vopred. Dátum dodávky teda poskytuje obchodníkovi informáciu o tom, kedy mu bude podkladové aktívum doručené. Všetky názvy komodít a kontraktných mesiacov sú uvádzané v angličtine, napr. RICE DEC 2013 predstavuje označenie kontraktu na dodanie ryže s dátumom dodávky v decembri 2013.​

Na trhu s futures sa objavujú dva druhy obchodníkov. Na jednej strane sú tí, ktorí skutočne potrebujú kúpiť alebo predať podkladové aktívum (spracovateľský priemysel, poľnohospodári a pod.) a pre nich je dátum dodávky dôležitým termínom. Na druhej strane sa však na tomto trhu objavujú aj špekulanti, ktorým vôbec nejde o fyzické dodanie podkladového aktíva, pre nich je potom dátum dodávky druhoradá informácia. Pre investorom, ktorým ide výlučne o kurzové zisky, je však najvýhodnejšie obchodovať najbližšie kontraktné mesiace (tzv. front months). Tie zaručujú najvyššiu likviditu kontraktu. Musia si však dávať pozor, aby sa kontraktov včas zbavili a vyhli sa tak fyzickému dodaniu podkladového aktíva. ​

K tomu im slúžu niekoľko dôležitých indícií, ako napríklad first notice day, last trading day, prípadne pokyn roll-over.​

First notice day

Väčšina obchodníkov, ktorí obchodujú s futures kontraktmi, nemá záujem o skutočný nákup podkladového aktíva. Veľmi často sú futures obchodované len za účelom špekulácie na pohyb ceny. Pre takýchto investorov je fyzické vysporiadanie kontraktu veľmi nežiaduce (napr. dodanie niekoľkých ton pšenice). Preto dostávajú od brokera upozornenie, že čoskoro dôjde k vypršaniu kontraktu – tento deň sa nazýva First notice day. Týmto termínom sa označuje deň, kedy sa priblížil čas vypršania kontraktu a jeho majiteľ môže byť požiadaný o fyzické vysporiadanie daného kontraktu, čo najčastejšie znamená dodanie podkladového aktíva. Aby sa investori dodávke podkladového aktíva vyhli, majú na výber z dvoch spôsobov vysporiadania: buď kontrakt uzavrú a vysporiadajú zisk/stratu alebo uskutočnia tzv. roll-over kontraktu.​

Roll-over

V prípade, že investor považuje za výhodné držať kontrakt aj naďalej, nechá si kontrakt prerolovať (roll-over). Zadá pokyn brokerovi, ktorý kontrakt uzavrie a otvorí nový, s neskorším dátumom dodávky. Obdobie, v ktorom je možné uskutočniť roll-over (roll-over period) je zvyčajne obdobím ôsmich dní pred tým, ako obchodníci prejdú na nový kontraktný mesiac. ​

Last trading day

Pokiaľ investor drží kontrakt po First notice day a nechce fyzické doručenie aktíva, môže sa ocitnúť v problémoch. Stále však má ešte možnosť kontrakt predať, aj keď po tomto dátume sa výrazne zvyšujú poplatky za obchodovanie. Je určený tzv. Last trading day (LTD), absolútne posledný deň, kedy ešte existuje možnosť kontrakt danej komodity predať niekomu inému a zbaviť sa tak záväzku komoditu fyzicky prevziať. Pokiaľ investor kontrakt nepredá ani na konci LTD, musí byť pripravený buď na fyzické prevzatie komodity alebo zaplatí celú pozíciu brokerovi v hotovosti. 

V prevažnej väčšine prípadov obchodníci, ktorí špekulujú na pohyb cien futures, nedržia kontrakt až do FND, resp. až do dátumu dodávky kontraktu. ​