Contract for difference

Contract for difference, skrátene CFD, je finančný nástroj, ktorý umožňuje dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o tom, že predávajúci vyrovná kupujúcemu rozdiel medzi aktuálnou cenou podkladového aktíva a cenou na začiatku kontraktu. Pokiaľ je tento rozdiel negatívny, rozdiel platí kupujúci namiesto predávajúce. VFD sa používa pri obchodoch s futures kontraktmi. Tie zahŕňajú celú škálu derivátov, od kapitálových derivátov cez indexové deriváty až po komoditné deriváty.​

Pre obchodovanie CFD kontraktov nie je potrebný žiadny tvorca trhu, pretože transakcie sa uskutočňujú priamo medzi individuálnymi obchodníkmi a poskytovateľmi CFD. Stávajú sa tak neregulovaným a pre štát netransparentným finančným nástrojom. To viedlo k rozhodnutiu americkej komisie SEC pre mimoburzové finančné nástroje zakázať ich v Spojených štátoch amerických po finančnej kríze v roku 2008.​

Priebeh obchodu​

Keďže každý poskytovateľ CFD si môže nadefinovať vlastné podmienky, neexistujú žiadne medzinárodne uznávané štandardy pre obchodovanie CFD. Napriek tomu má každý CFD kontrakt spoločné základné charakteristiky. Kontrakt začína pri otvorení obchodu s poskytovateľom CFD, čo sa označuje ako otvorenie „pozície“ v tomto nástroji. Zvyčajne neexistuje exspiračný dátum obchodu, takže k uzavretiu pozície dochádza až pri uskutočnení druhého, obráteného obchodu. V tomto okamihu dochádza k výplate zisku (alebo inkasovaniu straty), ktorý je rovný rozdielu ceny obchodu pri otvorení a uzavretí pozície. Často sa môžeme stretnúť s rôznymi poplatkami pre poskytovateľa CFD, ktoré sú súčasťou kontraktu alebo súvisia s otvorením pozície. Môžu mať rozličné názvy – spread nákup-predaj, provízia, nočné poplatky či poplatky za správu účtu.​

Hoci CFD kontrakty neexspirujú, zvyčajnou praxou je, že pozície otvorené cez noc sú rolované. Znamená to, že sú realizované zisky a straty a dochádza k inkasu poplatkov. Takto uzatvorená pozícia sa potom automaticky otvára v ďalší deň ráno a cyklus pokračuje až kým klient svoju pozíciu sám neuzavrie. Normou je, že tento proces sa uskutočňuje o 22:00 britského času.​

CFD sa obchodujú na maržu, ktorej minimálnu úroveň musí obchodník udržiavať počas celej doby trvania kontraktu. Typickou vlastnosťou CFD obchodov je, že potenciálny zisk, strata a marža sa prepočítavajú v reálnom čase a obchodník má tieto informácie k dispozícii. Pokiaľ dôjde k poklesu finančných prostriedkov uložených u poskytovateľa CFD pod minimálnu úroveň marže, od obchodníka sa očakáva jej doplnenie v čo najkratšom možnom čase. V opačnom prípade má poskytovateľ práva pozíciu zlikvidovať.​

Výhody​

CFD kontrakt môže byť definovaný ako krátkodobé vlastníctvo aktíva bez toho, aby ho majiteľ fyzicky vlastnil. To prináša celý rad výhod a možností. Po prvé – odpadajú transakčné náklady predania aktíva. Tým sa značne zrýchľuje celý obchod a obchodníkom to prináša možnosť obchodovať aj s relatívne veľkými či ťažko prenositeľnými aktívami, ako sú napríklad komodity typu ryža, kakaové bôby a pod. Ďalej tu existuje možnosť obchodovania s využitím pákového efektu. To v praxi znamená, že pomocou malého množstva peňazí sa „pákou“ ovláda niekoľkonásobne väčší ekvivalent. Spoločne s nízkou maržou u CFD to prináša potenciál vysokých ziskov s relatívne malým investovaným množstvom peňazí.​

Nevýhody​

Pokiaľ sa obchodníkovi nedarí, pákový efekt predstavuje riziko vysokej straty. Obchodník nesie navyše i likvidačné riziko. Povinnosť tradera udržiavať minimálnu maržu po celé obdobie trvania obchodu znamená, že pri rýchlom pohybe trhu proti klientovi má len krátky čas na doplnenie vkladu. Ak to nestihne včas, poskytovateľ zlikviduje jeho pozície a spôsobí mu okamžité straty. Posledným významným rizikom pre obchodníka je i finančná nestabilita a insolvencia poskytovateľa. Je to dôsledok faktu, že obchodník v skutočnosti vlastní len derivát vydaný poskytovateľom CFD a aj keď sa cena podkladového aktíva vyvíja požadovaným smerom, obchodník môže utrpieť stratu kvôli neschopnosti poskytovateľa splniť svoje záväzky.​