Burzovo Obchodované Produkty

Burzovo obchodované produkty sú finančné nástroje, s ktorými možno obchodovať prostredníctvom burzovej inštitúcie. Tá slúži ako garant obchodov a preberá na seba niektoré významné riziká, napríklad kreditné riziko. Prostredníctvom burzy tiež dochádza k vysporiadaniu obchodov. Z mnohých dôvodov sa na burze obchoduje len s vysoko štandardizovanými nástrojmi, akými sú napríklad akcie, dlhopisy, futures, opcie a ETF. Alternatívou k burze je obchodovanie na tzv. OTC trhu.​

Burza je inštitúcia, ktorá organizuje trh s investičnými nástrojmi a prostredníctvom ktorej je možné nakupovať a predávať finančné nástroje. Má podobu obojstrannej aukcie, kde o konečnej cene daného nástroja rozhoduje dopyt a ponuka. Burza spája na jednej strane emitentov, ktorí chcú získať dodatočný kapitál a na druhej strane investorov, ktorí chcú zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky. Burza však aj sprostredkúva následné obchodovanie s finančnými nástrojmi (po emisii), kedy tieto už len menia svojich majiteľov a na oboch stranách obchodu teda stoja investori. Ide o tzv. sekundárny trh.​

Prístup na burzu majú výlučne členovia burzy, ktorí môžu konať za svojich klientov. V Českej republike má burza 25 členov, ktorí sú zároveň tzv. tvorcovia trhu. Pokiaľ chce individuálny investor obchodovať na burze, musí využiť služby niektorého z členov burzy. 

Obchodovanie s finančnými nástrojmi prostredníctvom burzy má viacero výhod. Burza ponúka predovšetkým likviditu obchodovaných aktív, napríklad pomocou tvorcov trhu. Burzovo obchodované nástroje sú štandardizované a pre bežného investora teda podstatne viac zrozumiteľnejšie ako OTC produkty. Týmto spôsobom burza zaisťuje vyššiu transparentnosť transakcií. Burza teda celkovo zjednodušuje prevoditeľnosť a obchodovateľnosť finančných nástrojov.

Akcie

Akcie sa v prevažnej miere obchodujú práve na burze. Ide o cenný papier, ktorý prináša svojmu vlastníkovi niekoľko práv:​

  • právo podieľať sa na rozhodovaní v spoločnosti – účasť na valnom zhromaždení
  • právo podieľať sa na zisku spoločnosti – účasť na dividendách, pokiaľ sú vyplácané
  • právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti – v prípade jej zániku​

Obchodovanie s akciami je pomerne jednoduché, stačí mať založený účet u niektorého z členov burzy alebo brokera.​

Dlhopisy​

Dlhopis (alebo bond) je dlhový cenný papier, ktorý potvrdzuje existujúci dlh. Z dlhopisu môžu plynúť pravidelné platby – kupóny, no môže byť aj tzv. diskontovaný. Diskontovaný dlhopis sa predáva za nižšiu cenu ako je jeho nominálna cena splatná v čase splatnosti dlhopisu. Rozdiel medzi týmito dvoma cenami predstavuje zisk investora. Existujú však aj ďalšie druhy dlhopisov než len kupónový či diskontovaný. 

Burzové obchodovanie s dlhopismi je rovnako jednoduché a aj realizované podobne ako v prípade akcií.

Deriváty

Existuje viacero druhov burzovo obchodovaných derivátov, najznámejšie sú však futures a opcie.​

Futures je zmluva dvoch strán o predaní podkladového aktíva v budúcnosti. Vopred je však dohodnutá cena aktíva, jeho množstvo i dátum, ku ktorému k predaniu dôjde. Futures je štandardizovanou formou iného derivátu – forwardu, s ktorým sa obchoduje na OTC trhu. Jednoduchý futures môže mať napríklad takúto podobu: K 1. decembru 2014 dôjde zo strany majiteľa futures ku kúpe 1 000 barelov ropy Brent za cenu 102 USD/barel. Pomocou futures sa obchodujú predovšetkým komodity a meny.​

Opcia je derivát, ktorý garantuje svojmu majiteľovi právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať k vopred určenému dátumu stanovené množstvo podkladového aktíva za vopred dohodnutú cenu. Táto cena sa nazýva realizačná cena opcie (strike price). Keďže je predávajúci opcie znevýhodnený, získava tzv. opčnú prémiu. Pomocou opcií sa obchoduje s akciami, komoditami, menami a ďalšími finančnými nástrojmi.​

ETF

ETF je skratka pre Exchange-Traded Fund, burzovo obchodovaný fond. V princípe ide o akýsi certifikát, ktorý zakladá vlastnícke právo na majetok vo fonde. Tento certifikát sa neskôr správa podobne ako akcie a je s ním možno jednoducho obchodovať na burze.​