Baissista

Baissista je slangový výraz pre investora, ktorého postoj ohľadne budúceho vývoja ceny určitého aktíva (najčastejšie cenných papierov ako napr. akcií) je pesimistický. Vstupuje tak do pozícií, ktoré sú ziskové pri poklese ceny – využíva tzv. predaje nakrátko (short selling). V angličtine sa investor najčastejšie stretne s výrazom „bear“ - medveď. Opakom je haussista, v angličtine „bull“ - býk. Oba uvedené pojmy sa považujú za symboly finančného sveta a označujú prevládajúci trhový sentiment.​

Ak je na trhu viac baissistov (medveďov) ako haussistov (býkov), trh sa stáva medvedím (bearish market). Vo všeobecnosti sa za medvedí trh považuje pokles daných cien o viac ako 20 % za jeden až dva mesiace. Pokiaľ vychádzame z minulosti, priemerná doba trvania takéhoto trhu je približne 400 dní, teda viac ako rok. Ceny sa v priebehu takéhoto trhu prepadli v priemere o 31 %.​

Medvedie trhy sú často spojené so zhoršeným stavom ekonomiky alebo priamo jej recesiou. Snáď najznámejším medvedím trhom je ten z 30. rokov minulého storočia, kedy v priebehu troch rokov došlo k poklesu trhovej kapitalizácie firiem v báze indexu Dow Jones Industrial Average o 89 %. Ďalší silný medvedí trh nastal počas roku 1987. Počas neho došlo aj k najvýraznejšiemu dennému prepadu indexu DJIA, ktorý 19. októbra 1987 padol o 22,6 %.​

Vznik​

Symboly medveďa a býka sa pravdepodobne začali používať v Anglicku v 17. storočí. Vtedy sa ešte používali nástenky, na ktoré investori dávali svoje ponuky vo forme lístku („bulletin“). Pokiaľ bola nástenka plná bulletinov, trh bol býčí. Ak bola prázdna (v angličtine „bare“), šlo o medvedí trh.​

Medvedí trh a korekcie​

Pre investora je veľmi dôležité rozlíšiť medzi korekciou a medvedím trendom. Rozdiel je v tom, že korekcia je na rozdiel od medvedieho trhu vhodným okamihom pre vstup do dlhej pozície. Na trhu s prevahou baissistov sa vhodný okamih vstupu do dlhej pozície (t.j. otočenie trendu) dá odhadnúť len veľmi ťažko.​

Príklady medvedej investície​

Predpokladajme, že investor je pesimistický v súvislosti s vývojom ceny akcie X. Aké investičné metódy sa mu ponúkajú?​

  • Vstup do krátkej pozície, v angličtine označovaný ako „short“. Investor si akcie spoločnosti X požičia od brokera za poplatok a následne ich predá. Pri uzatváraní pozície ich kúpi späť a vráti brokerovi. Ziskom je rozdiel v cene mínus poplatky a iné náklady (napríklad výplata dividend). Takýto obchod však nemusí byť možný s každou akciou, nie všetky sú totiž „shortovateľné“.​
  • Nákup inštrumentu s negatívnou koreláciou. Baissista bude investovať do aktíva, ktorému sa darí, keď cena akcie X klesá. Tu však platí, že investor vychádza z historického vývoja, ktorý sa nemusí nevyhnutne opakovať. Navyše, korelácia nie je dokonalá a tak sa zmena ceny akcie X nemôže stopercentne premietnuť do vybraného nástroja. Príkladom môže byť index implikovanej volatility S&P 500 VIX a index S&P 500.​
  • Využitie opcií. Opcie dávajú baissistovi podstatne viac možností. Môže voliť rôzne stratégie v závislosti na veľkosti očakávaného prepadu ceny, miere podstupovaného rizika a pod. Navyše sa vyhýba držaniu podkladového aktíva. Použiť možno základnú stratégiu ako kupovanie put opcií alebo predávanie call opcií. Kombináciou základných stratégií je potom možné dosiahnuť želanú stratégiu, napr. bear spread. Opcie ale nemusia byť použiteľné pri všetkých akciách.​