ATM

 

At the money, skrátene ATM, je jedna z troch typov pozícií, v ktorých sa môže nachádzať realizačná cena (strike price) u opčných obchodov. Zjednodušene možno povedať, že realizačná cena sa pohybuje na približne rovnakej alebo identickej úrovni ako trhová cena podkladového aktíva v momente dojednania opcie. Ďalšie dve pozície, v ktorých sa môže realizačná cena opcie nachádzať, sú Out-of-the-money (OTM) a In-the-money (ITM).

Realizačná cena opcie a jej pozícia

Pozícia realizačnej ceny hrá dôležitú úlohu pri zjednávaní opcie. Pri nákupe call alebo put opcie sa aj v závislosti od tejto pozície určuje výška odmeny pre predajcu, tzv. opčná prémia. Tá sa skladá z dvoch zložiek – z vnútornej hodnoty opcie a časovej hodnoty opcie. Vnútornou hodnotou sa rozumie zisk, ktorý by sme ihneď po dojednaní opcie získali. Pri opciách At-the-money a Out-of-the-money je vnútorná hodnota rovná nule. Pri opcii In-the-money je vnútorná hodnota závislá na vzdialenosti trhovej ceny od realizačnej ceny.

Časová hodnota je potom časť opčnej prémie, ktorá je odmenou za uplatnenie opcie až do doby exspirácie. Táto hodnota s plynúcim časom klesá až do okamihu exspirácie, kedy sa rovná nule. Pokles hodnoty nie je lineárny, platí pravidlo, že s blížiacou sa dobou exspirácie hodnota klesá podstatne rýchlejším tempom. Je to spôsobené skutočnosťou, že s blížiacou sa dobou exspirácie je omnoho jednoduchšie odhadnúť približnú trhovú cenu v čase exspirácie a tým sa lepšie rozhodnúť, či danú opciu uplatniť alebo nie. Jednou zo zložiek časovej hodnoty opcie je aj výška volatility. Ak na trhu panuje vysoká volatilita, existuje pre majiteľa opcie (kupujúceho) väčšia pravdepodobnosť dosiahnutia zisku. Naopak, pre predávajúce je táto vyššia pravdepodobnosť rizikom, preto pri dojednávaní ceny opcie požaduje vyššiu odmenu.

Z uvedených informácií vyplýva, že pri nákupe opcie v pozícii In-the-money zaplatíme predávajúcemu najväčšiu opčnú prémiu, pretože táto sa skladá tak z vnútornej, ako aj časovej hodnoty. V popisovanej pozícii At-the-money platíme len za časovú hodnotu, pretože vnútorná hodnota opcie je rovná nule. V treťom prípade, teda v pozícii Out-of-the-money, platíme opčnú prémiu najnižšiu, pretože vnútorná hodnota opcie sa rovná nule a opäť platíme len za časovú hodnotu opcie. Pri opcii Out-of-the-money je však najväčšia šanca, že exspirujú bezcenné. Podkladové aktívum totiž musí vzrásť alebo klesnúť o podstatne väčšiu hodnotu ako pri pozíciách ITM a ATM.

Na záver si uveďme príklad všetkých troch pozícií. Cena akcie XY sa nachádza na hodnote 91,80. Realizačné ceny opcií môžeme vidieť v tabuľke:

 

 

 

Políčka zafarbené na zeleno sa nachádzajú v pozícii At-the-money, ako môžeme vidieť strike price je u call aj put opcií rovnaká. Políčka zafarbené na modro označujú realizačné ceny, ktoré sa nachádzajú v pozícii In-the-money. Ako vidno v tabuľke, pre call opcie to sú všetky realizačné ceny od 91 nižšie, u put opcií od 93 vyššie. V červených políčkach sa potom nachádzajú realizačné ceny v pozícii Out-of-the-money, kde pre call opcie to sú hodnoty 93 a vyššie, pre put opcie 91 a nižšie.