ATM forward strike

ATM forward strike je termín používaný pre označenie realizačnej ceny opcie typu ATM forward. Je to špeciálny typ opcie v pozícii at-the-money (ATM). Pozícia at-the-money znamená, že realizačná cena opcie je zhodná s cenou podkladového aktíva opcie. Ak je opcia ATM forward, skrátene ATMF, jej realizačná cena je zhodná s forwardovou cenou podkladového aktíva, teda cenou, ktorá sa očakáva v budúcnosti a je predmetom forwardových kontraktov. Pokiaľ je realizačná cena opcie zhodná s aktuálnou cenou podkladového aktíva (tzv. spotovou cenou), takejto opcii hovoríme ATM Spot, prípadne len ATM.​

Pozícia ATM​

Pozícia at-the-money (ATM) je jednou z troch pozícií, v ktorej sa môže nachádzať realizačná cena opcie. Ďalšími dvoma pozícíami sú in-the-money (ITM) a out-of-the-money (OTM). Tieto tri pozície vyjadrujú vzťah medzi realizačnou cenou opcie a cenou podkladového aktíva, v angličtine je tento vzťah označovaný ako „moneyness“. ​
  • OTM – realizačná cena opcie je vyššia ako aktuálna cena podkladového aktíva (investor je v nezrealizovanej strate)
  • ATM – realizačná cena opcie je zhodná s aktuálnou cenou podkladového aktíva
  • ITM - realizačná cena opcie je nižšia ako aktuálna cena podkladového aktíva (investor je v nezrealizovanom zisku)

Opcia ATM Forward a jej realizačná cena​

Dosiaľ sme vysvetľovali vzťah realizačnej ceny opcie (strike price) a aktuálnej ceny podkladového aktíva. Aby však mohla byť opcia označená ako ATM Forward, musí byť jej realizačná cena zhodná s forwardovou cenou podkladového aktíva. Dôležité je ale používať forwardové ceny za rovnaké obdobie ako je exspirácia opcie. Ak teda opcia exspiruje za tri mesiace, je treba počítať s trojmesačnou forwardovou cenou.​

Forwardová cena podkladového aktíva (akcia, mena) je cena dohodnutá vo forwardovej zmluve. Do forwardovej ceny sa premieta celý rad premenných a pre jej výpočet sa používa nasledovný vzorec:

 

F0 zodpovedá forwardovej cene (resp. realizačnej cene opcie ATM Forward)​

S0 je aktuálna cena aktíva (spotová cena)​

r vyjadruje bezrizikovú úrokovú mieru​

T je čas, ktorý ostáva do vypršania kontraktu​

Tento vzťah teda logicky vyjadruje aj realizačnú cenu opcie v pozícii ATM Forward.​

Zatiaľčo opcie ATM sa využívajú klasicky skôr na trhoch s akciami, prípadne dlhopismi (tzv. equity market), ATM Forward sú využívanejšie na trhoch s úrokovými mierami.​

Príklad opcie ATM Forward a jej realizačnej ceny​

Majme akcie spoločnosti, ktoré sa aktuálne obchodujú za 49,17 USD. Bezriziková úroková miera je 5 % a opcia exspiruje za štyri mesiace. Podľa horeuvedeného vzorca majú tieto akcie forwardovú cenu 50,00 USD. Realizačná cena opcie ATM by v tomto prípade zodpovedala cene 49,17 USD, opcia ATM Forward však zodpovedá forwardovej cene a preto bude jej realizačná cena 50 USD.​