Analýza

Analýza je metóda, ktorá skúma problém podrobným rozborom informácií a faktov. Je používaná v mnohých odboroch a disciplínach, nás však zaujíma predovšetkým analýza používaná na finančných trhoch. Investičná analýza sa využíva ako pomôcka pri určení hodnoty investičného nástroja (aktíva) – napr. akcie, dlhopisu, komodity, indexov, meny a pod. Analýza pomáha investorom zistiť vnútornú hodnotu aktíva, pomáha predpovedať možný budúci vývoj ceny a určiť správny čas k nákupu či predaju. Investori používajú dva základné druhy analýzy: fundamentálnu a technickú. Sprievodnou analýzou môže byť analýza psychologická.​

Fundamentálna analýza​

Fundamentálna analýza je jednou zo základných metód, ktorou sa dá určiť hodnota aktíva. Najviac využívaná je pri obchode s akciami, no možno ju aplikovať aj na iné aktíva, napr. dlhopisy alebo komodity. Z rozdielu medzi aktuálnou cenou a zistenou vnútornou hodnotou možno určiť, či je aktívum na trhu správne ohodnotené, teda či nie je cena nad- alebo podhodnotená. Fundamentálna analýza sa ďalej delí podľa zamerania:​

  • Globálna fundamentálna analýza​ - zisťuje, aký vplyv má globálny trh a celosvetová ekonomika na kurzy cien. Základné informácie, ktoré sú v metóde použité, sú kurzotvorné makroekonomické faktory (napr. HDP, miera inflácie, úrokové sadzby, výsledky štátneho rozpočtu a pod.), ktoré majú vplyv na pohyb cien aktíva. Analýza ďalej hodnotí vplyv neočakávaných globálnych ekonomicko-politických udalostí a dokonca aj prírodných katastrof na trhy.​
  • Odvetvová analýza​ - zaoberá sa vplyvom trhových cyklov na jednotlivé hospodárske odvetvia. Využíva sa najmä pri obchodovaní s akciami, je však dobre využiteľná aj pri obchodovaní s komoditami. Práve špecifické faktory rôznych odvetví stoja sa kolísavosťou či stabilitou firiem a ich akcií v jednotlivých fázach hospodárskeho cyklu. Odvetvia sa delia na cyklické (kopírujú priebeh hospodárskeho cyklu, vo fáze expanzie dosahujú najvyšší rast), anticyklické (najvyšší rast dosahujú vo fáze recesie) a neutrálne. Odlišný vývoj cien akcií z rôznych odvetví vo vzťahu k hospodárskemu cyklu sa podieľa na vytváraní vnútornej hodnoty akcie a dá sa využiť k maximalizácii výnosu investora.​
  • Finančná analýza firiem​ - metóda, ktorá sa využíva ku komplexnému zhodnoteniu finančnej situácie podniku. Základnými informáciami sú výsledky hospodárenia uvedené v účtovných výkazoch podniku. Z výsledkov hospodárenia sa určujú tzv. pomerové ukazovatele, pomocou ktorých možno porovnávať rôzne firmy navzájom. Pomocou finančnej analýzy je možné určiť vnútornú hodnotu konkrétnej akcie. Túto analýzu využívajú nielen samotní manažéri (napr. na zlepšenie riadenia podniku), ale aj auditori, zamestnanci, investori a burzoví makléri.​

Technická analýza​

Technická analýza je založená na predpovedaní budúceho pohybu cien. Hlavnými informáciami sú historické údaje o vývoji cien, často vo forme grafov. Technická analýza sa snaží na grafoch odhaliť možné trendy a s použitím rozličných indikátorov a obrazcov sa snaží predpovedať budúci vývoj ceny a správne načasovanie obchodu. Technická analýza je aplikovateľná na akcie, indexy, komodity, futures a ďalšie obchodovateľné inštrumenty. Je založená na niekoľkých predpokladoch:​

  • história sa opakuje, trhy sa preto pohybujú podľa pomerne predvídateľných vzorcov, ktoré možno zovšeobecniť a popísať pomocou trendov, indikátorov a technických formácií​
  • investori neustále opakujú správanie predchádzajúcich investorov (napr.: „Ak cena akcie vzrastie nad 10 USD, kúpim ju.“)​
  • ceny sa pohybujú v trendoch – môžu sa pohybovať v jednom z troch trendov – rastúcim, klesajúcom alebo do strany​
  • všetky dostupné údaje sú v aktuálnej cene už zohľadnené (fundamentálne informácie, názory a očakávania tvorcov trhu atď.)​

Psychologická analýza​

Psychologická analýza nie je uznávaná ako metóda oceňovania aktív, napriek tomu však stojí za zmienku. Je založená na predpoklade, že investovanie je do značnej miery ovplyvnené chovaním investorov.​​