Aktívum

Aktívum je majetok, ktorý svojmu vlastníkovi prináša výnos alebo sa od neho očakáva, že ho priniesie v budúcnosti. Aktíva môžu byť finančné (napr. peňažné prostriedky, dlhopisy, akcie a pod.) alebo reálne (nefinančné), ako napr. pozemky, budovy, stroje, ale i patenty alebo obchodné značky. Termín aktívum sa používa v dvoch významoch – v účtovníctve vyjadruje aktívum akýkoľvek majetok firmy, finančný alebo reálny; druhým významom označujeme investičné aktívum, t.j. akýkoľvek investičný nástroj držaný za účelom výnosu.​

Účtovné chápanie aktív​

V účtovníctve označujeme za aktívum všetko, čo firma vlastní (jej majetok). Zoznam aktív možno nájsť vo finančných výkazoch. Aktíva sú spolu s pasívami uvedené v súvahe, kde sa zvyčajne triedia v závislosti od svojej likvidity. Aktíva sa delia na dlhodobý majetok (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok), obežné aktíva (zásoby, pohľadávky a peňažné prostriedky) a ostatný majetok.​

Investičné aktíva – finančné a nefinančné​

Finančné aktíva môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií:​

  • Menové zlato​ - rýdze zlato s rýdzosťou najmenej 995/1 000. Spravidla je vo vlastníctve centrálnych bánk.
  • Obeživo - obsahuje bankovky a mince vydané centrálnymi bankami ako národné meny a sú v nútenom obehu
  • Dlhové cenné papiere (dlhopisy) - finančné nástroje slúžiace ako potvrdenie dlhu. Je s nimi spojené právo na splatenie dlžnej sumy emitentom (subjektom, ktorý dlhopis vydal) a prípadne aj iné práva.
  • Majetkové cenné papiere (akcie) - cenné papiere, ktoré potvrdzujú, že ich majiteľ (akcionár), vložil určitý kapitál do akciovej spoločnosti. Od akcií odvodené podielové listy investičných (podielových) fondov – sú dokladom o spoluvlastníctve majetku v podielovom fonde.​
  • Pôžičky - pôžička je bezpodmienečný dlh voči veriteľovi, ktorý musí byť splatený v dobe splatnosti a ktorý nesie úrok.​

Nefinančné aktíva predstavujú napríklad:​

  • Komodity - rôzne druhy surovín a produktov, napr. energie (ropa, zemný plyn), kovy (napr. striebro, platina), poľnohospodárske produkty (napr. pšenica, kukurica, sója), s ktorými možno obchodovať na finančných trhoch.
  • Reality - nehnuteľnosti a pozemky. V tomto prípade počítame s kapitálovým výnosom pri náraste ceny nehnuteľnosti a naviac s výnosom z prenájmu.
  • Starožitnosti a ostatné - napr. umienie, poštovné známky, archívne víno, atď.​

Každí z finančných i nefinančných aktív má tri základné vlastnosti: výnos, riziko a likviditu. Výnos je to, čo aktívum zarobí svojmu majiteľovi. Výnosom môže byť úrok, v prípade akcií dividenda, u nehnuteľností výnos z prenájmu a vo všetkých prípadoch aj kapitálový výnos, ktorý je daný kolísaním trhovej ceny aktíva a získame ho ako rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Každá investícia nesie riziko, že výnos z aktíva bude nižší ako očakávame. Podľa miery rizika sa investície delia na tri typy: konzervatívne, vyvážené a rizikové. Likvidita je schopnosť aktíva byť predané (zmenené na peniaze) rýchlo a s nízkymi nákladmi. Čím je aktívum likvidnejšie, tým rýchlejšie a lacnejšie sa dá premeniť na peniaze. Žiadne aktívum neposkytuje maximálny výnos a likviditu s minimálnym rizikom. Investor si musí zvoliť jednu z týchto vlastností, ktorú by chcel maximalizovať a musí usilovať o akceptovateľnú úroveň ostávajúcich. Tomuto modelu sa hovorí investičný trojuholník.​

Ako obchodovať s aktívami​

S niektorými aktívami sa obchoduje organizovane na burzách. Obchoduje sa buď priamo (napr. nákup a predaj akcií) alebo pomocou tzv. finančných derivátov (finančné deriváty sú nástroje k obchodovaniu, ktoré majú podobu zmluvy medzi dvoma stranami o uskutočnení určitého obchodu). Finančné deriváty sú odvodené od podkladového aktíva – napríklad komodity sa obchodujú pomocou tzv. futures derivátov, s akciami je možné obchodovať pomocou tzv. opcií alebo warrantov. ​

Výhodou finančných derivátov je, že obvykle umožňujú znížiť riziko strát, ktoré je spojené s obchodovaním primárneho (podkladového) aktíva vďaka tomu, že u finančných derivátov sa väčšinou určujú konkrétne podmienky obchodu.​