Akciové deriváty

Akciový derivát je finančný nástroj, ktorého podkladové aktívum sú akciové nástroje, príp. samotné akcie. Akciovým nástrojom sa rozumie kôš vybraných akcií napríklad v jednom sektore (energetika, automobilový priemysel a pod.) v podobe indexu, prípadne index celého akciového trhu (napr. index PX). Medzi dôležité vlastnosti derivátu patrí jeho časový interval, kedy čas dohodnutia obchodu je odlišný od dátumu vysporiadania danej obchodnej operácie. Rovnako ako u všetkých derivátov je aj pri akciových derivátoch bežné obchodovanie s použitím páky (leverage). Vďaka finančnej páke možno dosiahnuť vysoké zisky, ale i vysoké straty, a to pri relatívne nízkom vstupnom kapitále. Medzi základné akciové deriváty patria akciové forwardy, akciové futures, akciové swapy a akciové opcie.​

Akciové opcie​

Akciové opcie sú najbežnejším akciovým derivátom. Obchodujú sa tak na burze, ako aj na OTC trhoch. Opcie poskytujú svojmu majiteľovi (kupujúcemu) právo, nie však povinnosť, vysporiadať podkladové nástroje v budúcnosti. Zjednodušene: akciová opcia slúži ako „poukážka“ na nákup alebo predaj akcií v budúcnosti, za vopred stanovenú cenu a vo vopred dohodnutom množstve. Cena, za ktorú má kupujúci právo podkladový nástroj kúpiť, prípadne predať, sa nazýva realizačná cena opcie. Keďže je predávajúci opcie výrazne znevýhodnený, inkasuje od kupujúceho tzv. opčnú prémiu.​

Existujú dva typy opcií:​​

  • Kúpna opcia ​na zavolanie, tzv. call, keď majiteľ opcie je v dlhej pozícii a má právo si v stanovenom období vyžiadať akciové nástroje od predávajúceho (držiteľ opcie sa stáva novým vlastníkom akcií).​
  • Predajná opcia, tzv. put, keď majiteľ opcie je rovnako v dlhej pozícii, no má právo v stanovenom období akciové nástroje predať.​

Akciový forward​

Forward je zmluvne uzatváraný mimoburzový kontrakt. Vždy ide o vysporiadanie dvoch podkladových nástrojov k budúcemu dátumu. V prípade akciového forwardu ide o pevne danú peňažnú čiastku a daný akciový nástroj. V kontrakte vystupujú dve strany – kupujúci a predávajúci. Kupujúci si v kupovanom nástroji vytvára dlhú pozíciu, tzv. long. Predávajúci si v rovnakom nástroji vytvára krátku pozíciu, tzv. short. Pri uzatváraní obchodu je dôležité stanovenie dátumu vysporiadania obchodu v budúcnosti a tiež ceny, pri ktorej bude podkladové aktívum zobchodované (tzv. forwardová cena). Na rozdiel od opcie je forwardový obchod pre obe strany záväzný.​

Akciový futures​

Futures je štandardizovaný forward obchodovaný na drivátovej burze. Aj v tomto prípade ide o výmenu pevne určenej peňažnej čiastky za daný akciový nástroj. Zásadným rozdielom voči forwardu je to, že futures kontrakty sú štandardizované a obchodujú sa výlučne na špeciálnych burzách. Toto im zaručuje spravidla podstatne vyššiu likviditu a absenciu kreditného rizika protistrany. Na rozdiel od forwardov vypláca investorom zisk z futures obchodov samotná burza. Aby nemohla skrachovať, je určená marža, ktorú musá zaplatiť každý, kto chce kúpiť futures. Každý deň je potom investorovi z tejto marže pripočítavaný zisk, resp. odpočítavaná strata. Na počiatku obchodu je preto nutné zložiť a naďalej i udržiavať maržu v dostatočnej výške.​

Väčšina futures kontraktov sa likviduje pre ich splatnosťou, pretože obchodníci nechcú fyzické vysporiadanie kontraktov. Pokiaľ dôjde k splatnosti, obchody sa vysporiadajú peňažne. Rozdiel medzi spotovou cenou (aktuálnou cenou na trhu) podkladového akciového nástroja a cenou futures sa nazýva báza.​

Akciový swap​

Swapy sa obchodujú na tzv. OTC (over the counter) trhoch. Znamená to, že cenné papiere nie sú obchodované pod dohľadom nejakej oficiálnej inštitúcie, ktorá by zároveň preberala zodpovednosť za vysporiadanie dohodnutých obchodov. Účastníci obchodov vyjednávajú o podmienkach priamo medzi sebou. Swap je termínovaná zmluva, v ktorej sa dva subjekty zaväzujú vzájomne vymeniť vopred dohodnuté finančné toky za určitých podmienok. Princíp swapu zjednodušene vysvetľuje nasledovný príklad:​

Strana A vlastní 100 000 Kč a so stranou B si dohodne swap na 100 000 Kč, ktorého podkladovým aktívom je index PX. Strana A platí napríklad strane B úrok.​