Akciový opčný plán

Akciový opčný plán predstavuje program akciových spoločností na odmeňovanie zamestnancov pomocou akciových opcií. Tým, že zamestnanci sú odmeňovaní akciami spoločnosti, rastie ich motivácia k dobrému výkonu. Takýto spôsob odmeňovania je efektívny a využívaný najmä u členov vysokého managementu, ktorý tak zlučuje svoje záujmy (vysoké odmeny) so záujmami ostatných akcionárov spoločnosti (nárast ceny akcií). Tým, že odmeny sú členom managementu vyplácané formou akcií, je zaručená priama participácia managementu na raste ceny akcií.​

Firmy svoje akcie nedávajú zamestnancom priamo. Cieľom je, aby si zamestnanec akcie zaslúžil, preto býva získanie práva na akcie spojené s nejakým merateľným cieľom. Takýmto cieľom môže byť vopred definovaný zisk spoločnosti v budúcich rokoch, často používaná je aj konkrétna cena akcie na trhu. Z tohto dôvodu sú pri odmeňovaní využívané tzv. akciové opcie.​

Akciové opcie poskytujú svojmu majiteľovi právo, nie však povinnosť, získať vopred určený počet akcií za konkrétne určenú cenu. Táto cena sa nazýva realizačná cena opcie. Zamestnanec tak vie, že pri raste kurzu akcií zarobí a a pri páde ich kurzu nič neriskuje, pretože opciu nemusí využiť. Právo využiť opciu je väčšinou dané na stanovené obdobie (uplatniteľnosť opcie) od jej vzniku, príp. po dosiahnutie špecifikovanej ceny akcie na trhu. Môže sa stať, že spoločnosť prehodnotí už vydané opcie (napr. v prípade prudkého pádu ceny akcií) v záujme zachovania ich zmysluplnosti. Typický príklad akciového opčného plánu môže vyzerať takto:​

Príklad: V prípade, že firma vykáže nárast čistého zisku o 10 % p.a. počas nasledujúcich troch rokov, zamestnanec získa opciu na 1 000 akcií za aktuálnu cenu na trhu, ktorá predstavuje 50 Kč/akciu. Táto cena predstavuje tzv. realizačnú cenu opcie. Zamestnanec môže uplatniť opciu počas dvoch rokov od jej získania alebo v prípade, že cena akcie na trhu dosiahne 120 Kč/akciu. Pokiaľ cena akcie skutočne dosiahne 120 Kč, zamestnanec sa môže rozhodnúť uplatniť opciu a získať 1 000 akcií za cenu 50 Kč, ktoré môže obratom predať na trhu za 120 Kč/akciu.​

Využívanie akciových opčných plánov je populárne v mladých, rýchlo rastúcich firmách, tzv. start-upoch. Takéto firmy nemusia mať dostatok voľného cash-flow na zaplatenie svojich zamestnancov a uvedený spôsob odmeňovania môže byť v tejto situácii vhodný.​

Keďže ide väčšinou o dlhodobé opcie (so splatnosťou zvyčajne niekoľko rokov) a možnosť ich uplatnenia je často viazaná na trvanie pracovného pomeru, ide o vhodný nástroj na udržanie si kľúčových zamestnancov. Veľmi atraktívnou variantou pre zamestnancov je tzv. bezhotovostné uplatnenie opcie, pri ktorom v okamihu uplatnenie opcie zamestnanec predá určitý počet akcií tak, aby príjem z tohto predaja pokryl opčnú cenu akcií. Po uskutočnení transakcie sa stáva majiteľom ostávajúceho počtu akcií.​.

Zamestnanecké opcie sa líšia od klasických burzových opcií predovšetkým v tom, že nie sú obchodované na žiadnej burze. Tiež majú podobu len tzv. call opcií a neobjavujú sa vo forme tzv. put – viz. Akciové deriváty.​