Akciový dlhopis

Akciový dlhopis (anglicky „reverse convertible bond“, RCB) je štruktúrovaný finančný nástroj, ktorý sa svojimi vlastnosťami podobá prevoditeľnému dlhopisu (convertible bond). Rovnako v prípade prevoditeľného dlhopisu dostáva jeho držiteľ pravidelné kupónové platby. Na konci splatnosti dlhopisu môže dôjsť ku splateniu nominálnej hodnoty dlhopisu alebo obdržaniu podkladového aktíva, zvyčajne akcií. Podkladovým aktívom však môže byť i akciový index, v tomto prípade nazývame tento nástroj „indexový dlhopis“. Existuje viacero dôležitých znakov, v ktorých sa akciové a prevoditeľné dlhopisy odlišujú.​

Odlišnosti akciových a prevoditeľných dlhopisov​

Súčasťou klasického prevoditeľného dlhopisu je opcia, ktorá dáva držiteľovi právo na konci splatnosti dlhopisu vymeniť nominálnu hodnotu dlhopisu za akcie. Cena akcií pri takomto prevode je vopred určená a označuje sa termínom referenčná cena. Veriteľ tak dostáva možnosť stať sa akcionárom a mať podiel na budúcom zisku spoločnosti. Toto opčné právo má však za následok zníženie výnosu v porovnaní s klasickým korporátnym dlhopisom. Investorovi však môžu plynúť zisky z následnej držby akcií. Tieto nižšie náklady na financovanie môžu byť atraktívne pre dlžníka.​

Pri akciovom dlhopise môžu tiež nastať obidva scenáre, situácie je však v tomto prípade odlišná. Už spomenuté opčné právo nemá veriteľ, ale dlžník. Emitent akciového dlhopisu sa teda môže rozhodnúť, či veriteľa na konci splatnosti dlhopisu vyplatí v hotovosti alebo dodá podkladové aktívum (akcie). Na rozdiel od prevoditeľného dlhopisu je v tomto prípade vopred stanovený počet akcií, ktoré môžu byť vyplatené za akciový dlhopis.​

Charakteristika akciového dlhopisu​

Nominálna hodnota býva spravidla 1 000 eur a doba splatnosti vo väčšine prípadov nepresahuje dva roky. Pokiaľ sú podkladovým aktívom akcie alebo kôš akcií, môže dôjsť k prevzatiu určitého počtu akcií. Aktívom však môže byť napríklad i celý akciový index. V takom prípade dochádza k prevzatiu zodpovedajúcej hotovosti. Najčastejšie bývajú podkladovým aktívom akcie jednej konkrétnej firmy.​

Akciový dlhopis sa teda skladá z dvoch častí:​

  • Dlhový nástroj – prostredníctvom neho veriteľ inkasuje pravidelné kupónové platby.
  • Derivát – dlžník disponuje put opciou a môže si vybrať spôsob výplaty veriteľa.​

To, akú možnosť výplaty emitent zvolí, závisí, samozrejme, na cene podkladového aktíva. Tú zohráva kľúčovú úlohu cena pri zakúpení dlhopisu (initial price), cena v rozhodný deň a tzv. knock-in level, ktorý býva spravidla 20 až 30 % pod nákupnou cenou. Nasledujúce scenáre ukazujú, ako sa v závislosti na cenách mení spôsob výplaty.​

Možné scénáře výplaty při splatnosti dluhopisu

K peněžnímu vyplacení nominální hodnoty dluhopisu v dojde, když:

  • v rozhodný den je cena podkladového aktiva vyšší než cena počáteční (initial price), a to i v případě, že cena uzavřela pod knock – in level kdykoliv během obchodování s dluhopisem
  • v rozhodný den je cena sice níže než počáteční, nikdy ale neuzavřela pod knock-in level během obchodování s dluhopisem

K obdržaniu podkladového aktíva dôjde, pokiaľ je v rozhodný deň cena nižšia ako počiatočná cena a zároveň uzatvorila pod knock-in level kedykoľvek počas obchodovania s dlhopisom.​

Výhody investovania do akciových dlhopisov ​

Ponúkajú vyššie výnosy v porovnaní s klasickými korporátnymi dlhopismi. Výnosy sa spravidla pohybujú medzi 7 až 30 %. Vyšší výnos spravidla implikuje vyššiu volatilitu v cene podkladového aktíva, príp. riziko značného zníženia hodnoty investície.​

Akciové dlhopisy môžu byť príťažlivou investíciou najmä v čase, keď investor očakáva pokojný vývoj akciových trhovému​

Riziká akciových dlhopisov

U klasických dluhových nástrojů nesete riziko možného insolvence dlužníka. Zde se však k tomuto dluhovému riziku se přidává i riziko, které vyplývá z tržních pohybů. Je proto důležité zvážit, zda výnosy, ač vyšší, odpovídají zvýšené míře rizika.

Ohľad je potrebné brať, rovnako ako u všetkých štruktúrovaných produktov, zníženú mieru likvidity.​