Akciové opcie

Akciové opcie sú najčastejším akciovým derivátom. Obchoduje sa s nimi na burze aj na mimoburzovom OTC trhu. Opcie poskytujú svojmu majiteľovi (kupujúcemu) právo, nie však povinnosť, vysporiadať podkladové aktívum v budúcnosti. Zjednodušene – akciová opcia slúži ako „poukážka“ na nákup alebo predaj akcií v budúcnosti, za vopred stanovenú cena a vo vopred dohodnutom množstve. Cena, za ktorú má kupujúci právo podkladový nástroj kúpiť, prípadne predať, sa nazýva realizačná cena, prípadne tiež aj „strike price“. Keďže je predajca opcie znevýhodnený, dostáva od kupujúceho tzv. opčnú prémiu.​

Charakteristika a rozdelenie akciových opcií​

Exsistujú dva typy opcií:​

  • Kupné opcie na zavolanie, tzv. call, kedy majiteľ je v dlhej pozícii a má právo vo stanovenom období vyžiadať akciové nástroje od predajcu (držiteľ opcie sa vtedy stáva novým vlastníkom akcií.​
  • Predajné opcie, tzv. put, kedy je majiteľ opäť v dlhej pozícii, no má právo v stanovenom období akciové nástroje predať.​

Nasledujúce tabuľka prehľadne zobrazuje, čo môže investor očakávať od každého typu akcie.​

 
Akciové opcie môžeme ďalej rozdeliť na americké a európske. Rozdiel medzi nimi je v uplatnení danej opcie od jej nákupu (predaja) až po vypršanie jej platnosti (exspirácie). Európsku opciu môžeme v priebehu jej platnosti len predávať alebo kupovať, nie je možné ju v tomto období uplatniť. Uplatnenie nastáva až v momente exspirácie. Americkú opciu je v tomto období možné nielen kupovať aj predávať, ale aj uplatniť, nie je teda potrebné čaka až na dátum exspirácie.​

Opčná prémia​

Opčná prémia je cena, za ktorú si držiteľ opcie kupuje u vypisovateľa právo na odstúpenie od zmluvy. Opčná prémia hrá rozhodujúcu úlohu pri tvorbe zisku alebo straty vyplývajúcich z danej opcie. Najdôležitejší faktor, ktorý determinuje výšku opčnej prémie, je trhová úroková sadzba. Majiteľ call opcie zaplatí za podkladové akcie realizačnú cenu až v čase uplatnenia tejto call opcie. Dovtedy finančné prostriedky na nákup nepotrebuje a preto ich môže požičať, z čoho mu plynie odmena vo forme úroku. Nárast trhových úrokových sadzieb je pre majiteľov call opcií výhodný a preto dochádza k nárastu ceny call opcií, teda ich opčnej prémie.​

V prípade put opcií nie je uvádzaný vplyv identický. Majiteľ put opcie musí teoreticky kúpiť podkladové akcie a držať ich až do doby uplatnenia opcie. Nemôže požičať svoje finančné prostriedky, pretože sú viazané a tým pricháda o odmenu vo forme úroku. Nárast trhovej úrokovej sadzby teda vedie k poklesu ceny put opcií.​

Opčná prémía má dve zložky:​

  • vnútornú hodnotu opcie​ - predstavuje zisk, ktorý by majiteľ opcie dosiahol pri jej okamžitom uplatnení a súčasným predajom na trhu
  • časová hodnota opce - odráža speňažiteľnosť opcie a volatilitu akcie. Časová hodnota opcie klesá s približujúcim sa dátumom exspirácie. Časová hodnota rastie so zvýšenou volatilitou na trhoch.​

Speňažiteľnosť opcie​

Akciové opcie môže tiež rozdeliť podľa realizačnej ceny. Existujú tri varianty:​

  • Prvá z nich je pozície Out-of-the-money (OTM). V tomto prípade je stanovená realizačná cena nad úrovňou súčasnej trhovej ceny. Očakávame, že sa cena podkladového aktíva dostane nad realizačnú cenu a inkasujeme zisk. Nakúpenie opcie v tejto pozícii je pre nás v porovnaní s nasledujúcimi variantami najlacnejšie. Predajca si totiž nárokuje na nižšiu opčnú prémiu, pretože existuje vyššia pravdepodobnosť, že trhová cena sa v dobe exspirácie nebude pohybovať nad realizačnou cenou. V tomto prípade platí nepriama úmera – čím väčší rozdiel medzi realizačnou cenou a trhovou cenou, tým nižšia opčná prémia pre predajcu.​
  • Druhá sa nazýva At-the-money (ATM). V tomto prípade sa realizačná cena rovná trhovej cene.​
  • Tretí variant je opcia In-the-money (ITM), pri ktorom je nás nákup opcie zo všetkých popisovaných možností najdrahší. Realizačná cena sa už nejaký čas nachádza v pásme, v ktorom by pre nás exsiprácia znamenala zisk, t.j. pod trhovou cenou podkladového aktíva.​

Tieto príklady platili pre nákup call opcie. Pri nákupe put opcie by bola situácia opačná.​