Akciové inštrumenty

Za akciové inštrumenty možno označiť všetky finančné nástroje, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s akciami. Vyskytujú sa reálnej podobe akcií, s ktorými možno obchodovať na burzách, kde sú kótované, alebo v odvodenej forme, keď akcie slúžia ako podkladové aktívum finančných drivátov.​

Akcie

Akcie (stock alebo share) sú majetkový cenný papier, ktorý predstavuje vlastnícky podiel na akciovej spoločnosti. S vlastníctvom akcií sú väčšinou spojené tri základné práva: právo podieľať sa na riadení spoločnosti, podieľať sa na zisku (v podobe výplaty dividendy) a v prípade zániku spoločnosti právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti. S akciami verejne obchodovaných spoločností sa obchoduje na burzách, kde sú obchody realizované podľa pravidiel určených burzou. Pri nákupe požadovaných akcií je nevyhnutné disponovať kapitálom, zodpovedajúcom výške trhovej ceny akcie vynásobenej počtom požadovaných akcií​

Akciové deriváty​

Pre obchodovanie s akciami sa využívajú i finančné deriváty. Finančný derivát je zmluva medzi dvoma stranami – kupujúcim a predávajúcim. Vždy je naviazaný na podkladové aktívum, v tomto prípade sú ním práve akcie. V poslednej dobe sa obľúbeným derivátom stal tzv. CFD (Contract for difference, voľne preložené ako kontrakt na vysporiadanie rozdielu). V praxi tento derivát zjednodušene funguje tak, že sa vyberie akcia a uzatvorí zmluva medzi dvoma investormi, príp. medzi investorom a poskytovateľom CFD. Predávajúci sa v zmluve zaviaže vyplatiť rozdiel medzi trhovou cenou podkladového aktíva v budúcnosti a trhovou cenou v momente uzatvorenia zmluvy. V prípade, že je rozdiel záporný, platí kupujúci predávajúcemu.​

Typickým znakom CFD je obchodovanie pomocou páky (leverage), vďaka čomu možno pri malom kapitále dosiahnuť vysoké zisky, ale tiež aj rovnako vysoké straty (zásluhou vypožičaného kapitálu). Pri tomto obchodovaní je investor povinný dodržiavať na svojom účte danú minimálu úroveň marže (margin). Požadovaná marža sa vypočíta v reálnom čase, takže obchodník ju môže kedykoľvek vidieť. Pokiaľ klesne množstvo dostupných finančných prostriedkov u poskytovateľa pod minimálnu úroveň, je poskytovateľ oprávnený kontrakt ihneď uzatvoriť pokiaľ obchodník nedoplní ďalšie prostriedky.​

Medzi ďalšie finančné deriváty, u ktorých sú podkladovým aktívom akcie, môžeme zaradiť akciového opcie, futures, forwardy a swapy. Na rozdiel od CFS majú tieto deriváty presný dátum uzatvorenia pozície, tzv. dátum exspirácie.​

Obchodovanie akciových indexov​

Pokiaľ obchodník nechce podstupovať riziko kupovania alebo špekulovania na pokles iba jednej akcie, má možnosť obchodovať s celým akciovým indexom a široko si tak diverzifikovať portfólio. Akciový index je štatistická veličina, ktorá meria zmeny v portfóliách akcií, ktoré reprezentujú časť alebo celý akciový trh. Akciové indexy sa najčastejšie počítajú dvoma spôsobmi:​

  • Podľa trhovej kapitalizácie, keď daná akcia má v indexu tým väčšiu váhu, čím vyššia je trhová kapitalizácia celej spoločnosti. Jednoduchý príklad: index tvoria dve spoločnosti, pričom prvá z nich má celkovo 100 000 akcií v hodnote 10 Kč, takže jej celková trhová hodnota predstavuje 1 000 000 Kč. Druhá má celom 10 000 akcií v hodnote 300 Kč, jej trhová kapitalizácia teda predstavuje 3 000 000 Kč. Akciový index má celkovú hodnotu 4 000 000 Kč a prvá akcia má v ňom váhu 0,25, druhá 0,75.​
  • Podľa aktuálnych cien daný akcií. Opäť jednoduchá ilustrácia, pri ktorej použijeme ceny akcií z predchádzajúceho príkladu. Akciový index má hodnotu 310 a prvá akcia má v ňom podiel 0,03, druhá 0,97.​

Akciové indexy nemožno obchodovať priamo, len cez finančné deriváty. Najčastejšie sa využívajú kontrakty CFS, ETF, prípadne futures.​